POLITYKA KORPORACYJNA – KODEKS POSTĘPOWANIA (COC)

Polityka korporacyjna Effgen Lapport Schleiftechnik opiera się na wspólnym, podstawowym rozumieniu odpowiedzialnego społecznie zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to dla naszej firmy, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za ekonomiczne, technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych decyzji i działań biznesowych oraz poprzez osiągnięcie odpowiedniej równowagi interesów.

Filozofia korporacyjna

Filozofia firmy Effgen Lapport Schleiftechnik charakteryzuje się przewodnimi zasadami precyzji, innowacyjności i elastyczności.

Zasady zrównoważonego rozwoju

Effgen Lapport Schleiftechnik dobrowolnie przyczynia się do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w zakresie swoich możliwości i zakresu działania. Kierujemy się ogólnie przyjętymi wartościami i zasadami etycznymi, w szczególności uczciwością, integralnością i poszanowaniem godności ludzkiej.

Wszelkie formy dyskryminacji ze względu na rasę, narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub inne cechy chronione prawem są zabronione.

Integralne postępowanie

Od wszystkich pracowników oczekuje się odpowiedzialnego zachowania. Dlatego też każdy pracownik przyjmuje osobistą odpowiedzialność za swoje postępowanie, zawsze działa zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniami oraz zwraca uwagę na reputację Effgen Lapport Schleiftechnik podczas wykonywania swoich obowiązków.

Zaangażowanie zawodowe

Wysoki poziom indywidualnego zaangażowania w połączeniu z kompetencjami zawodowymi stanowi istotny wkład w skuteczne przetrwanie w warunkach konkurencji. Dlatego szczególnie ważne jest, aby Effgen Lapport Schleiftechnik rozwijał wiedzę swoich pracowników poprzez promowanie specjalnych umiejętności, kwalifikacji i motywacji z własnej inicjatywy.

Korupcja

Effgen Lapport Schleiftechnik odrzuca przestępczość w białym kołnierzu i wszelkie zachowania korupcyjne.

Fałszowanie lub wpływanie na konkurencję poprzez przekupstwo jest niedozwolone. Pracownicy Effgen Lapport Schleiftechnik nie mogą wykorzystywać stosunków handlowych ze szkodą dla firmy.

Zgodnie z §§ 331, 332, 333, 335 StGB, zabrania się dokonywania jakichkolwiek płatności i łapówek na rzecz pracowników partnerów handlowych, urzędników państwowych lub urzędników w celu uzyskania zamówień lub niewłaściwych korzyści dla Effgen Lapport Schleiftechnik lub osób trzecich. W szczególności oferowanie, udzielanie, domaganie się lub przyjmowanie łapówek, nielegalne płatności i ukryte wypłaty prowizji są surowo zabronione.

Współpraca z partnerami biznesowymi i władzami.

Uczciwe relacje z partnerami biznesowymi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów antymonopolowych, prawa konkurencji, prawa gospodarczego i handlowego to najważniejsze kwestie dla Effgen Lapport Schleiftechnik. Przepisy te regulują sposób postępowania Effgen Lapport Schleiftechnik wobec konkurentów, partnerów handlowych i osób trzecich. Każdy pracownik jest zatem zobowiązany do przestrzegania tych przepisów.

W celu zapewnienia zaufania we współpracy z władzami państwowymi, ich instrukcje są przestrzegane, a jednocześnie przestrzegane są prawa Effgen Lapport Schleiftechnik.

Korzyści, prezenty, zaproszenia lub inne korzyści osobiste, które mogłyby mieć wpływ na podejmowanie decyzji, są zabronione zarówno w godzinach pracy, jak i w czasie wolnym. Zaproszenia i udział w obiadach biznesowych są dozwolone tylko w celach służbowych. Prezenty mogą być wręczane lub przyjmowane tylko wtedy, gdy są zgodne z normalnymi praktykami biznesowymi i gdy ich przyjęcie/odmowa zostałyby uznane za nieprzyjazne. Pracownicy Effgen Lapport Schleiftechnik nie mogą przyjmować świadczeń finansowych lub innych korzyści pieniężnych (np. bonów) dla własnych korzyści. Prywatne stosunki handlowe lub inne stosunki między pracownikami i partnerami biznesowymi Effgen Lapport Schleiftechnik, które mogłyby mieć niepożądany wpływ na decyzje i działalność pracowników Effgen Lapport Schleiftechnik są zabronione.

Zintegrowany system zarządzania

Zrównoważony rozwój, jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz efektywność energetyczna są decydującymi czynnikami konkurencyjności dla zadowolenia naszych klientów, a tym samym dla zabezpieczenia przyszłości naszej firmy. Z tego powodu Effgen Schleiftechnik posiada od 1994 roku kompleksowy, zintegrowany system zarządzania oparty na systemie zarządzania jakością. Spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9001 oraz daleko idące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przemysłu motoryzacyjnego. Od 2016 roku Effgen Schleiftechnik posiada również certyfikowany system zarządzania energią wg DIN EN ISO 50001. Od 1997 roku Lapport Schleiftechnik posiada certyfikat DIN EN ISO 9001.

Podręcznik zarządzania

Podręcznik zarządzania definiuje zrównoważony rozwój, jakość, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz politykę energetyczną naszej firmy. Jest to odpowiedni opis zintegrowanego systemu zarządzania dla naszej firmy. Jego zastosowanie zapewnia, że wszystkie procesy techniczne, handlowe i organizacyjne, które wpływają na zadowolenie naszych partnerów biznesowych i zainteresowanych stron są planowane, kontrolowane i monitorowane.

Poprzez tę deklarację zasad kierownictwo Effgen Lapport Schleiftechnik zobowiązuje się wraz ze swoimi pracownikami do podejmowania zrównoważonych, świadomych jakościowo, ekologicznych i energooszczędnych działań, jak również do bezpiecznego projektowania procedur operacyjnych i miejsc pracy.

Dostawcy i podwykonawcy

Oczekujemy również, że nasi dostawcy będą przestrzegać opisanej tutaj polityki korporacyjnej, komunikować się ze swoimi podwykonawcami, a także uwzględniać to przy ich wyborze. Effgen Lapport Schleiftechnik oczekuje od swoich dostawców przestrzegania zobowiązań prawnych i realizacji sformułowanych celów korporacyjnych.

System zarządzania energią

Wprowadzając system zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001:2011, Effgen Lapport Schleiftechnik zobowiązał się strategicznie do systematycznego identyfikowania i oceny możliwych potencjałów oszczędności energii, do stworzenia systemu sterowania energią oraz do opracowania środków niezbędnych do sprostania organizacyjnym i technicznym wymaganiom nowoczesnej, zorientowanej na przyszłość firmy. Effgen Lapport Schleiftechnik jest świadomy odpowiedzialnego zadania, jakim jest jak najefektywniejsze wykorzystanie wymaganej energii, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Efektywność energetyczna

Dla każdego środka efektywności energetycznej badane i oceniane są aspekty prawne, ekonomiczne i ekologiczne. Günter Effgen GmbH stale dąży do optymalizacji efektywności energetycznej swoich procesów. Dzięki temu zasoby dla przyszłych pokoleń będą chronione, a Günter Effgen GmbH pozostanie w przyszłości konkurencyjna na międzynarodowym rynku pracy. Wdrażanie tych środków oszczędnościowych odbywa się przy udziale wszystkich pracowników, tak aby zapewnić miejsca pracy również w przyszłości.

Transport lotniczy towarów

Effgen Schleiftechnik posiada status uznanego nadawcy przesyłek lotniczych i w związku z tym jest uprawniony do „bezpiecznej” wysyłki przesyłek lotniczych. W działalności międzynarodowej przestrzegane są obowiązujące przepisy celne, importowe i eksportowe.

Informacja i ochrona danych

Chronione są wewnętrzne tajemnice handlowe i firmowe oraz dane osobowe. Tajemnice biznesowe i firmowe naszych partnerów biznesowych są traktowane jednakowo. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w ramach dozwolonych prawem. Wykorzystanie tych danych jest zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych. Informacje poufne naszych partnerów biznesowych będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji powierzonych nam zadań. Każdy pracownik przestrzega przepisów dotyczących zachowania tajemnicy i ochrony danych zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO).

KONWENCJONALNE NARZĘDZIA SZLIFIERSKIE